Gallery for kos_os

Comments about the photos in this gallery.
10 photos in this photo gallery: average rating 4.3 votes 63
GE feed Photo Gallery in Google Earth

4*thumb
Shivers Arete
© kos_os, Jun 2010
4*thumb
Shivers Arete E1 5b
© kos_os, Jun 2010
4*thumb
Central Crack, HVS 5a
© kos_os, Jun 2010
5*thumb
Summit of Pisco, Peru
© kos_os, Aug 2008
5*thumb
Vallunaraju (5686m)
© kos_os, Aug 2008
4*thumb
Vallunarju, Cordillera Blanca, Peru
Kieran O'Sullivan, Aug 2008
© kos_os
5*thumb
Vallunaraju, Cordillera Blanca, Peru
Kieran O'Sullivan, Aug 2008
© kos_os
5*thumb
Pisco, Cordillera Blanca, Peru
© kos_os, Aug 2008
4*thumb
Lago Allicocha, Eastern Cordillera Blanca, Peru
© kos_os, Aug 2008
5*thumb
Summit of Pisco, Cordillera blanca, Peru
Kieran O'Sullivan, Aug 2008
© kos_os