Partner Climbs
Dieter 2
Ed 4
Gina 11
Kim 2
Shane 12
Silv 4