Name Grade Style Date Crag name
Elefthero Pnevma 5a Lead β 19 Apr, 2018 Dhiarizos (Diarizos)
Parthena 5b Lead dnf 19 Apr, 2018 Dhiarizos (Diarizos)
Pare me 5a Lead rpt 18 Apr, 2018 Droushia/Ineia Area
Agnoumenos 4a DWS β 18 Apr, 2018 Droushia/Ineia Area
Irmos 4a DWS β 18 Apr, 2018 Droushia/Ineia Area
Pare me 5a DWS β 18 Apr, 2018 Droushia/Ineia Area
Slanting Crack S 4a DWS β 17 Apr, 2018 Cape Greco Area
The Scoop VD DWS β 17 Apr, 2018 Cape Greco Area
Rocking Stone VD DWS β 17 Apr, 2018 Cape Greco Area
Rock 'N' Roll S 4b DWS β 17 Apr, 2018 Cape Greco Area
Another One Bites The Dust E1 5b *** DWS β 17 Apr, 2018 Cape Greco Area