Name Grade Style Date Crag name
Yellow Edge E3 5c *** AltLd ?Sep, 2017 Avon Gorge (Sea Walls Area)
New Horizons II E2 5c ** Lead O/S ?Aug, 2017 Avon Gorge (Sea Walls Area)
Morpheus HVD ** AltLd O/S ??, 2017 Avon Gorge (Sea Walls Area)
M1 E1 5b ** AltLd O/S ??, 2017 Avon Gorge (Sea Walls Area)
Hell Gates HVS 5a *** Lead O/S ??, 2017 Avon Gorge (Suspension Bridge...
Suspension Bridge ArĂȘte HVS 5a ** Lead O/S ??, 2017 Avon Gorge (Suspension Bridge...
Gronk VS 4c ** Lead O/S ?Sep, 2016 Avon Gorge (Sea Walls Area)
M2 E1 5b * Lead O/S ?Sep, 2016 Avon Gorge (Sea Walls Area)
Simian HVS 5a * AltLd O/S ??, 2016 Avon Gorge (Sea Walls Area)
Padansac E2 5c ** Lead O/S ??, 2016 Avon Gorge (Sea Walls Area)
Limbo E1 5b *** Lead O/S ??, 2016 Avon Gorge (Suspension Bridge...
Baby Duck E1 5b ** Lead O/S ??, 2016 Avon Gorge (Suspension Bridge...